Produktinformation

INDEXA jobbar med strukturerade produkter

– Så fungerar det!

Den vanligaste typen av strukturerade placeringar som används i förvaltningen är sådana som är kapitalskyddade, såsom indexobligationer.

Om indexobligationer
En indexobligation består av två delar, en del som ger ett kapitalskydd och en del med möjlighet till obegränsad tillväxt. Kapitalskyddet skapas av en nollkupongobligation som återbetalar det investerade beloppet på förfallodagen. Resterande kapital placeras i skräddarsydda optioner som ger möjlighet till avkastning utifrån den underliggande tillgångens tillväxt.
Ibland erläggs en extra premie (överkurs) utöver det nominella beloppet. Överkursen riskerar investeraren att förlora, men den gör att kapitalet kan växa snabbare tack vare att fler optioner förvärvas. Investeraren kan då få en högre deltagandegrad alternativt en exponering mot någon tillväxtmarknad. Den slutliga strukturerade placeringen ges sedan ut av en emittent med hög kreditvärdighet. Emittenten står för villkoren och återbetalning av kapitalskydd samt eventuellt tilläggsbelopp i form av avkastning.

Andra Kapitalskyddade placeringar

Indexobligationer
Indexobligationer kan konstrueras i många olika varianter och följa olika tillgångsslag, exempelvis olika aktieindex, aktiekorgar, råvaror eller valutor. I vissa marknadslägen kan det vara motiverat att placeringen följer en eller flera väldefinierade marknadsneutrala inriktningar.

Ej kapitalskyddade placeringar

Indexbevis/Sprinter
Ger en direktexponering mot underliggande index, ibland även med en extra deltagandegrad. Ger hög avkastningspotential vid stigande börs. Detta är en icke kapitalskyddad placering som i sämsta fall kan liknas vid en direktplacering i underliggande index. Kombineras med en riskreducering om index faller.

Autocall
Konstruerad för att så snabbt som möjligt ge en hög, fast årlig avkastning plus nominellt investerat belopp.
Återbetalning sker genom en automatisk inlösen efter exempelvis 1, 2, 3, 4 eller 5 år, om börsen på en årsavstämningsdag är oförändrad eller på plus. En icke kapitalskyddad placering som i sämsta fall kan liknas vid en direktplacering i underliggande index. Kombineras med en riskreducering om index faller.

Omvänd konvertibel
Ett mellanting mellan ränte- och aktieplacering. Ger en fast, garanterad avkastning i form av en ränta. Utvecklas underliggande tillgång positivt återbetalas det nominellt placerade beloppet plus räntan. Skulle tillgången falla kan investeraren riskera det placerade beloppet och istället få tillbaka en eller flera aktier som ingår i den omvända konvertibeln. Räntan erhålls dock alltid.

Hävstångscertifikat
Innebär att enbart optionen i en indexobligation förvärvas. Ger samma tillväxtpotential som en direktinvestering i en indexobligation, men med betydligt lägre investeringsbelopp. Hela insatsen kan dock förloras vid utebliven uppgång.